سمینار هدف گذاری سایکوداینامیک، قوی ترین متد هدف گذاری در جهان